Welcome
Cov  Nkauj Ntau   Yam
Chav no yog chawv tso txhua yam cuab yeej uas yog suab mloog.  Yog nej leejtwg muaj tej yam yuav txhawb tau sawvdaws txoj kev ntseeg, nco ntsoov muab xa rau peb tso rau hauv no.  Hmong World Christian Resource  7475 15th St. N Box 101 Oakdale, MN 55128  toojzoo@gmail.com