PHAU QUB (Chivkeeb-Makakis) muaj 39 phau thiab sau thaum 1500 BC - 400 BC ua lus Henplais. Muaj coob leej sau li qhia cia nram no.:

  1. 5 phau Kevai (Pentateuch or Torah)

                PHAU                TUS SAU        SAU XYOO

     2.    12 phau keebkwm (Historical Books)

    3. 5 Phau Pajhuam ( poetic)

    4. 15 phau ( Prophetic) qhia txog yam yuav muaj

PHAU TSHIAB (Mathais - Tshwmsim)  muaj 27 phau ntawv sau ua lus Greek los ntawm 15 lossis 16 tus kws sau thiab sau xyoo 50 AD txog 120AD 

  1. 4 Phau Txojmoo Zoo ( Gospels)

      2. 1 Phau  Cov Tubtxib (Acts) 

      3. 13 Phau Tsab ntawv (Epistles)

     4. 8 phau Tej yuav Tshwmsim (Apocalypse)